Autorola Şartları ve Koşulları


5. Sözleşmenin Taraflarının Diğer Hakları ve Yükümlülükleri
5.1 Risk Aktarımı
5.2 Satıcı'nın Yükümlülükleri
5.3 Satıcı'nın Hakları

6. 6. Satın Alma Fiyatı, Ödeme, Ücretler
6.1 Satın Alma Fiyatı ve Vergi
6.2 Ödeme
6.3 Ücretler

7. Yükümlülüğün Sınırlandırılması
7.1

8. 8. Veri Koruma
8.1

9. Uygulanacak Hukuk ve Yargılama Yeri, Diğer Şartlar
9.1


1

Genel Koşullar

1.1Kullanıcı Anlaşması
1.1.1İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Açık Artırma Şartları") ile taşınabilir varlıkların mülkiyet sahibi, varlıklarının mülkiyetinin Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti A.Ş.‘ye (“Autorola”) ait olması halinde Autorola veya varlıkları satarak mülkiyeti devretme yetkisi bulunan herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ("Satıcı") tarafından açık artırma yolu ile tüzel kişilere ("Alıcı") satışı düzenlenmektedir. Satışlar Autorola tarafından autorola.com.tr adresi üzerinden sanal platform aracılığıyla düzenlenecek ve yürütülecektir. Bu Açık Artırma Şartları Autorola, Satıcı ve Alıcı ("Sözleşme Tarafları") arasındaki yasal dayanağı oluşturmaktadır. İşbu Açık Artırma Şartlarında “ürünler” olarak yapılacak olan atıflar, açık artırma yoluyla satışta olan diğer nesneleri de içerebilir.

İşbu Açık Artırma Şartları Sözleşme Tarafları arasındaki bir çerçeve sözleşme niteliğinde olup, Sözleşme Tarafları arasındaki tüm satışlara uygulanacaktır.
1.2Yükümlülükten Muafiyet
1.2.1Kullanıcı (duruma göre Alıcı veya Satıcı) Autorola'yı, diğer Kullanıcılar veya üçüncü tarafların haklarının Kullanıcının internet sitesine koyduğu teklifler ve her türlü içerik yoluyla ihlal edilmesinden dolayı veya Kullanıcının Autorola internet sitesini başka amaçlarla kullanmasından dolayı Autorola'ya karşı ileri sürebilecekleri tüm taleplerden beri tutar. Kullanıcı aynı zamanda Autorola'nın ihtiyaç duyabileceği tüm mahkeme ve avukat masrafları da dahil olmak üzere her tür yasal savunmanın maliyetlerini karşılayacaktır. Anlaşmanın ihlalinden Kullanıcının sorumlu olmadığı durumlarda, bu madde uygulanmayacaktır.

2

Kayıt, İnternet Platformunun Kullanılması

2.1Kayıt Prosedürü
2.1.1Bir Kullanıcı Autorola'nın sunduğu tüm hizmetleri kullanmak için Kullanıcı hesabı açmalı ve kayıt yaptırmalıdır. Kimse Autorola'ya kayıt olmakla açık artırmalara katılmaya hak kazanmaz. Kayıt ücretsizdir ve Kullanıcının bir kullanıcı hesabı açması, bu Açık Artırma Şartlarını kabul etmesi ve Autorola’nın Kullanıcıyı üye olarak onaylaması ile gerçekleşir. Kayıt ile Autorola ve Kullanıcı arasında Autorola.com.tr internet platformunun kullanımı üzerine bir sözleşme yapılmış olunur.

Kayıt sırasında Autorola'ya verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kayıt sonrası kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu değişikliği en kısa zamanda Autorola'ya bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı hesabı açarken, Kullanıcı bir isim ve şifre seçmelidir. Kullanıcının adı üçüncü tarafların haklarını, özellikle de ticari isimleri veya telif haklarını ihlal edemez. Şifre gizli tutulmalıdır. Kullanıcı, kullanıcı adı veya şifresinin yanlış kullanımından sorumlu olacaktır. Kullanıcı hesabı aktarılamaz. Kullanıcı hesabı oluşturulduğunda onaylanan üyeler Autorola tarafından gönderilecek bilgilendirmeleri (E-Mail, Posta, Kargo, SMS, MMS, Telefon, Faks, vb..) peşinen kabul etmiş olur.
2.2İnternet Platformunun Kullanılması
2.2.1İnternet platformu ve diğer Autorola internet siteleri diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu site bağlantılarının tasarımları ve içeriklerinde Autorola'nın etkisi yoktur. Autorola bu sitelerde sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesinden sorumlu tutulamaz ve kendini bu tür sitelerdeki içeriklerden açıkça ayrı tutar.

Autorola internet sitelerini kullanırken, Kullanıcı İnternet platformunun işlevini etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer uygulamalar kullanamaz. Kullanıcı makul olmayan veya aşırı altyapı yüklerine neden olabilecek herhangi müdahalede bulunamaz. Autorola İnternet platformunda yer alan içerik, sahibinin önceden izni olmadan kopyalanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm ayrıca "robot/gezgin"(robot/crawler) arama motoru kopyaları, "ekran kazıyıcı" (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.

Autorola internet sitelerinin sayfa yerleşimi sadece Autorola'nın önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir ve/veya diğer sitelerde kullanılabilir.
2.3Hesapların Dondurulması
2.3.1Autorola her zaman, özellikle genel ve özel Açık Artırma Şartlarının ihlali durumunda, bir Kullanıcı hesabını dondurabilir. Kullanıcı hesabı dondurulduğunda, Kullanıcı Autorola internet sitesini kullanamaz veya Autorola'nın açık izni olmadan yeniden kayıt yaptıramaz.
2.4Sözleşmenin Feshi
2.4.1Kullanıcı sözleşmesini önceden bildirmeksizin dilediği an feshedebilir. Noter yoluyla yapılmış yazılı bildirim veya musterihizmetleri@autorola.com.tr adresine gönderilecek fesih niyetini bildiren bir e-posta fesih ihbarı olarak işlev görecektir.

3

Bir Açık Artırmada Sözleşme Akdetmek

3.1Autorola.com.tr Açık Artırma Koşulları
3.1.1Kullanıcılar başka bir kullanıcı hesabı üzerinde teklifler vererek veya üçüncü bir tarafın açık müdahalesi ile bir açık artırmanın gidişini yönlendiremezler. Satıcı, özellikle, kendisinin açık artırmaya çıkarttığı ürünlere teklif süresi devam ederken teklif veremez. İhaleleri, satışları veya satın alınmaları yasal düzenlemeleri veya genel ahlakı ihlal eden ürünlerin açık artırmaya çıkarılması yasaktır, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ziyan ve tazminat taleplerinden Satıcı sorumlu olacaktır. Özellikle; reklamları, ihaleleri veya satışları telif ve fikri mülkiyet haklarını, sınai mülkiyet haklarını veya diğer hakları (başka bir deyişle, bir kişinin kendi görseli, adı ve kişiliği) ihlal eden ürünler açıklanamaz veya açık artırmaya konulamaz. Alıcı, eğer varsa, teklif vermek istediği açık artırmaya ilişkin özel koşulları da kabul etmekle yükümlüdür.
3.2Açık Artırma Prosedürü
3.2.1Açık artırmanın başlangıcı, bitişi ve süreci Autorola tarafından kontrol edilir. Autorola planlanmış açık artırmaların iptal edilmesi veya değiştirilmesi hakkını saklı tutar. Autorola herhangi bir neden öne sürmeksizin tek taraflı olarak satış gerçekleşene kadar her zaman açık artırmayı iptal etme hakkına sahiptir, böyle bir durumda Alıcı ve/veya Kullanıcı her ne nam altında olursa olsun Autorola’dan bir talepte bulunmayacaktır.
3.3Ürünlerin Açık Artırmaya Konması
3.3.1Satıcı ürünleri açık artırmaya uygun kategoride, doğru ve eksiksiz yazılı ve görsel açıklama ile koymalıdır. Bu açıklama, satın almak için gerekli tüm özellikleri doğru şekilde belirten ve ürünün değerini düşürebilecek herhangi bir kusuru gösteren doğru bir açıklama olmalıdır, başka bir deyişle ürünün mevcut durumunu yansıtan gerçek beyanı olmalıdır. Satıcı kullanıcılara ihale altındaki ürünün sahibi hakkında bilgi vermeyi, sahibinin ürünü açık artırmaya koyma hakkını, ödeme ve tahsilat ayrıntıları gibi tüm bilgileri vermelidir.

Açıklama ve kullanılan görseller üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemeli ve sadece açık artırmada olan ürüne ait (orijinal fotoğraflar) olmalıdır. Açıklamalar, çizimler ve fotoğraflar açık artırmada bulunan ürün haricinde herhangi bir reklam ve özellikle özel bir internet sitesine bağlantı, telefon numaraları, vb. içeremez. Bu hükme aykırı her durumda Alıcının, Kullanıcının ve/veya Autorola’nın her türlü masraflarından, zararlarından Satıcı sorumlu olacaktır.
3.4Açıklama Farklılıkları
3.4.1Alıcının görüşüne göre, açık artırmadaki bir ürünün kusurları Satıcı tarafından açıklananlardan fazla ise, Autorola bir uzman görüşü almak hakkına sahiptir ve bu görüş Sözleşmenin Tarafları için bağlayıcı özelliktedir. Ortaya çıkan maliyetler belirlenmiş veya belirlenmemiş farklılıklardan sorumlu olan tarafça ödenecektir; eğer sadece çok az hasar belirlenir veya hiç hasar belirlenmezse ortaya çıkan maliyetler Alıcı tarafından karşılanacaktır. Hasar değeri 500 TL’ye kadar belirlenen hasarlar önemsiz olarak görülür ve dikkate alınmaz. Daha fazla bilgi için Bölüm 4.3.1'e bakın.
3.5Yerleştirme
3.5.1Satıcı, bir ürünü Autorola internet sitesine yerleştirerek, teklifin, teklif için öngörülen minimum fiyata ulaşması kaydıyla, teklif verme süresinin sonunda verilen en yüksek teklifin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı bir ürünü Autorola internet sitesine yerleştirdiğinde ilgili Açık Arttırma süreci bitmeden başka bir şekilde satışa sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6Teklif Verme Kuralları, Bağlayıcı Süre
3.6.1Teklif Veren teklif süresi içinde bir para tutarı girerek teklif yapmalıdır. Tüm teklifler net tutarlar olmak zorundadır. İki teklif veren aynı fiyatı teklif ederse, girilen ilk teklif daha yüksek olarak kabul edilir.

Teklif verenin teklifi daha yüksek bir teklif tarafından geçersiz kılınana kadar bağlayıcıdır. Teklif verenin teklifinin üzerine çıkılmazsa ve minimum fiyat karşılanmazsa, başka bir kural kabul edilmediği sürece, teklif açık artırmanın bitişinden itibaren 48 saat boyunca (iş günleri) geçerli kalacaktır.

Sunulan tüm teklifler kaydedilecek ve Autorola tarafından saklanacaktır. Autorola, tekliflerden kaynaklanan belirsizlikleri, sözleşmenin tüm taraflarını bağlayıcı bir şekilde çözümler, ve bu durumda Autorola’nın verdiği kararın bağlayıcı olduğunu Alıcı ve Satıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7Satış Anlaşması
3.7.1Açık artırmanın bitiminde Autorola Satıcı ve Alıcıya satış sözleşmesini gönderir. Bu anlaşmada bulunacak olan haklar ve yükümlülükler öncelikle bu Açık Artırma Şartlarındaki madde 4, 5, ve 6 ile uyumlu olacaktır. Autorola'nın gönderdiği sözleşmelerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, bu sözleşmeler Autorola.com.tr üzerindeki ilgili kullanıcı hesaplarına da yerleştirilir. Satış anlaşması Alıcı ve Satıcı tarafından ayrı ayrı imzalanır ancak her ikisi birlikte bir tane anlaşma sayılır.

Açık artırma sonucunda ürün satın alan Kullanıcı, kendisine faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen form ve belgeleri, 2 (iki) gün içinde usulünce imzalamak ve imzalı asıllarını güncel imza sirkülerleri ile birlikte Autorola’ya teslim etmek zorundadır.

4

Teslim Alma ve Alıcının Denetim Hakkı

4.1Yer
4.1.1Satın alınan ürünler Alıcı tarafından, Satıcının satış bildirisinde veya Autorola’nın internet sitesinde belirttiği yerden masrafları Alıcı tarafından karşılanacak şekilde teslim alınmalıdır. Teslimat yeri belirtilmediğinde ürün Satıcının adresinden alınacaktır.
4.2Son Teslim Alma Tarihi / Tazminat
4.2.1Alıcıya yazılı olarak ürünü belirtilen yerden teslim alabileceğine dair yapılacak teslim ihbarnamesinin alınmasından itibaren 5 iş günü içinde Alıcı tarafından teslim alınmalıdır. Bu bildirim genellikle satın alma fiyatı ödemesinin alınmasından sonraki 1 (bir) işgünü içinde verilir.

Ödemenin Autorola tarafından yönetilmediği durumlarda, Alıcı ürünü, Autorola satış sözleşmelerini (Alıcı ve Satıcıdan) aldıktan sonra, 5 (beş) iş günü içinde teslim almak zorundadır.

Bu şartlara uyulmaması ancak ödemenin yapılmış olması halinde, Alıcı, ürünü teslim alana kadar geçen her gün için Autorola’ya 100TL ödemekle yükümlüdür.
4.3Alıcının Kusurlar için Garanti Talepleri
4.3.1Koşullar / Denetim
İkinci el ürünlerin satışı "olduğu gibi satın alma" kuralıyla, başka bir deyişle herhangi bir garanti olmadan yapılır. Bu nedenle aracın açık artırmada açıklanan ürün ile uyumlu olduğunu tespit etmek için, Alıcı kabul öncesinde aracı tamamen incelemek zorundadır. Ürünün değerini düşürebilecek bariz kusurlara itiraz edilmeli ve Satıcı ve Autorola 48 saat (işgünleri) içinde uyarılmalıdır. Bu tür kusurlarla ilgili olarak Autorola 0 212 2903530 nolu telefondan veya 0212 2903533 nolu faks üzerinden veya musterihizmetleri@autorola.com.tr üzerinden bilgilendirilmelidir. Faks mesajının başarısız olması halinde, yazılı bir bildiri de ayrıca gönderilmelidir. Ürün aynı yerde kalmalıdır.

Bir aracın, teslim alma öncesinde ve hatta düzgün bir inceleme sırasında görünmeyen şekillerde ürün açıklamasından farklı olması halinde, bu tür kusurların kanıtı bir yetkili servis raporu şeklinde kabulden itibaren 5 (beş) gün içinde Autorola'ya sunulmalıdır. Rapor, fark edilmeyen kusurun teslim almadan önce var olup olmadığı hakkında ayrıntılar içermelidir. Uzman raporunda belirtilen indirilmiş piyasa fiyatı, 500 TL tutar düşüldükten sonra, Satıcı tarafından tazmin edilebilir. Ürün teslim alınmış ve kendi gücü ile 100 km'den fazla kullanılmış ise hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, Bölüm 3.4 ve Bölüm 7 (500 TL’nin indirimi ile ilgili) geçerlidir.

5

Sözleşmenin Taraflarının Diğer Hakları ve Yükümlülükleri

5.1Risk Aktarımı
5.1.1Bir ürün teslim alındığında, ilgili araca ilişkin her türlü zarar ve ziyan riski Alıcıya geçer.
5.2Satıcı'nın Yükümlülükleri
5.2.1Açık artırmadaki ürünün donanımları hakkında ayrıntılar ve durumuna ilişkin tanımlamalar Satıcı tarafından belirtilmeli ve açıklamalara dahil edilmelidir.
5.3Satıcı'nın Hakları
5.3.1Alıcı, ödeme güçlüğüne düşer veya kendisi ile ilgili haciz, konkordato ve benzeri işlemler başlarsa Satıcı sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Satılan ürün risk Alıcıya aktarılmadan önce Satıcı'nın hatası olmadan hasar görür, kaybolur veya tahrip olursa, Satıcı bu hasarı, kaybı veya tahribatı bir an önce Alıcı'ya bildirir ve satın alma bedelini hemen geri verirse satış anlaşmasından çekilme hakkına sahiptir.

Bu tür bir çekilme ve ücret iadesinden sonra başka bir talepte bulunulamaz.

6

6. Satın Alma Fiyatı, Ödeme, Ücretler

6.1Satın Alma Fiyatı ve Vergi
6.1.1Alıcı için satın alma fiyatı aksi açıkça belirtilmedikçe ilgili ürünün satışına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli yasal vergi oranını içerir. Satıcı, Alıcılara net satın alma fiyatını ve uygulanan yasal vergi oranına uygun bir fatura sunacaktır. Bununla birlikte, Satış farklı bir vergilendirmeye tabi ise önceki hüküm geçerli değildir.
6.2Ödeme
6.2.1Alıcı satın alma fiyatını, ilgili devir masrafları ve ücretler (6.3 maddesinde belirtilenler de dahil olmak üzere) ile birlikte ihale tarihinden itibaren 3 işgünü içinde ve her durumda ilgili alış sözleşmesini imzaladıktan sonra ve ürün teslim alınmadan önce, banka transferi yoluyla tam olarak Autorola'ya ödemelidir. Autorola bu süre içinde ödemesi yapılmayan ürünleri başka bir yerde satışa koyabilir. Bu durumda, Autorola Alıcıya 1 işgünü mühletli ödeme için yazılı bir ihbar göndererek, ürünün başka bir yerde satışa sunulacağını ve miktar farkı veya ilave masrafların kendisinden tahsil edileceğini bildirir. Bu şartlara uyulmaması halinde, Autorola ek zarar ziyan talebinde bulunabilir.

Tam ödeme gerçekleşene kadar ürünler Satıcının mülkiyetinde kalacaktır.
6.3Ücretler
6.3.1Alıcı ve Satıcı ürün satış tarihi itibariyle Autorola.com.tr sayfasında yer alan fiyat listesindeki miktarlara göre açık artırma ücretlerini öder.

Satıcı, Autorola’nın faturasının alınmasından hemen sonra ücreti banka transferi yoluyla ödemelidir. Fatura postayla gönderilir; hesap özeti eş zamanlı olarak online sisteme de konur. Bu durumda Bölüm 6.2 geçerlidir. Autorola'ya ödenmesi gereken miktar, duruma göre Alıcı veya Satıcı Autorola internet sitesi yoluyla gerçekleştirilen bir sözleşmeye gerektiği gibi uymazsa, sözleşmenin ilgili tarafına borç olarak yazılacaktır.

7

Yükümlülüğün Sınırlandırılması

7.1
7.1.1Autorola satılan aracın niteliklerinin yanlış beyan edilmesinden veya Satıcı’nın satıştan caymasından sorumlu tutulamaz. Aracın belirtilen niteliklerde olmamasından Satıcı sorumlu olacaktır.

Autorola yalnızca, kast ve ağır kusur durumlarında oluşan zararlardan sorumlu olacaktır.

Bu bölümden kaynaklanan yükümlülüğün sınırlandırılması, Autorola hileli bir şekilde bir kusuru sakladığında veya bir ürünün durumu için bir garanti üstlendiğinde geçerli değildir.

8

8. Veri Koruma

8.1
8.1.1Bir sözleşmenin sözleşme tarafları arasında İnternet platformu üzerinde gerçekleştirilmesi durumunda, Autorola tarafların birbirleriyle iletişimi için gerekli olan verileri paylaşır. Söz konusu sözleşme ortakları ayrıntılarının (teslimat adresi, banka hesap numarası) sözleşmenin tamamlanabilmesi için açık artırma süresinin sonunda Autorola tarafından ilgili taraf ile paylaşılmasını kabul eder. Bu hüküm sadece en yüksek teklifi verenler için veya diğer anlaşmalar nedeniyle sözleşmeye taraf olanlar için geçerlidir.

Sözleşmenin tüm taraflarının posta veya e-posta adresleri veya bu şekilde elde edilen iletişim bilgileri ile herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Ek olarak, sözleşme tarafları kişisel verilerinin -başka bir deyişle kayıt süreci, kurulum ve sözleşmenin hazırlanması veya herhangi bir başka prosedür sırasında Autorola internet platformunda toplanan veya platforma girilen ayrıntılarının- Autorola sunucularında saklanacağını kabul eder. Autorola bu tür verileri sadece sözleşmeye dair ilişkisi altında sorumlu olduğu haklar ve zorunlulukların uygulanması ve yönetiminde işleme tabi tutar ve kullanır.

Autorola, bir Kullanıcı ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi, internet platformunun kötüye kullanımı tespit edilirken ve yasal takibat amaçlarıyla, daha üstün çıkarları korumak adına kişisel verileri işleme, kullanma ve savcılığa sunma hakkına sahiptir.

9

Uygulanacak Hukuk ve Yargılama Yeri, Diğer Şartlar

9.1
9.1.1Aksi yazılı olarak belirlenmedikçe, ifa yeri ve Satıcı ve Alıcı arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar için yargılama yeri Satıcının Ticaret Sicilinde kayıtlı adresidir.

Aksi yazılı olarak belirlenmedikçe, Autorola İnternet platformu üzerinde gerçekleştirilen sözleşmeler için Uluslararası Ticari Satış Sözleşmeleri üzerine BM Konvansiyonu hariç tutulmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir. Autorola ile yasal uyuşmazlıklarda tek yargılama yeri İstanbul, Çağlayan Merkez Mahkemeleridir.

Bu Açık Artırma Şartlarının bazı hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, Alıcıyı satın alınan ürünleri kabul etme ve anlaşmanın diğer şartlarına uyma zorunluluğundan kurtarmaz. Diğer maddelerin geçerliliği bundan etkilenmez. Bu durumda, sözleşme tarafları geçersiz hükmün orijinal hükme ekonomik olarak en yakın olan bir madde ile değiştirileceğini kabul ederler.

Alıcının satın alma anlaşmasından kaynaklanan hakları devredilemez.

Autorola Türkiye - 22 Nisan 2013 -

10

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Paylaşılması ve Haklarınız

10.1Açıklama
10.1.1 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni. Autorola Servislerini ve Hizmetlerini kullandığınızda ve/veya bize vekalet verdiğinizde kişisel verilerinizi kullanmış oluyoruz. Bu kişisel gizlilik metni kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel verilerinizin korunması önemlidir ve bu metni okumanızı öneririz. Eğer bu metin ile ilgili okumakta ya da anlamakta problem yaşadığınızı düşünüyorsanız lütfen sizin için elimizden gelen desteği gösterebilmemiz için bize 0 212 290 35 30 nolu santralimizden ulaşıp konu hakkında bilgi talep ediniz. Aynı zamanda size daha iyi hizmet verebilmek için “Çerezler” kullanıyoruz. Lütfen Web sitemizin son alt kösesindeki “Çerez” ikonundan çerezleri nasıl kullandığımızı inceleyiniz.

10.2 İletişim
10.2.1Verilerinizi saklayan ve kontrol eden Veri Sorumlusu :

Autorola Türkiye (Autorola Motorlu Araç Açık Artırma Ticareti Anonim Şirketi)
Giz2000 Plaza, Eski Büyükdere Cd. NO:7 K:7 Ofis:25/26 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel: 0 212 290 35 30
E-posta: müsterihizmetleri@autorola.com.tr

Autorola Global (Autorola A/S)
Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Danimarka
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk

10.2.2Kişisel verileriniz elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde saklanmaktadır.
10.3Autorola Servislerini kullanmak üzere üye olanlar
10.3.1İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin amacı (Bilgilendirme), Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticaret A.Ş. (Autorola) tarafından yönetilmekte olan https://www.autorola.com.tr/ adresinde yer alan açık artırma platformunun, (Platform) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca üyelerinin Platform kullanımı ile ilgili olarak Autorola tarafından toplanan veya üyelerinin pozitif hareketleri ile kendilerinin Platforma girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde üyelerini bilgilendirmektir. Üyelerimiz, Autorola’nın sunduğu online açık artırma platformu üzerinden kullanılmış araç alım-satım ticaretlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Platformun kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir. Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir Autorola, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için üyelerinin kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.
10.3.2Bazı özel durumlarda kişisel verilerinizi paylaşıp kullandığımız durumlar mevcuttur, servislerin kullanılabilmesi için 3. Taraflar ile bilgiler paylaşılabilmektedir. Bu durumlar, bahsedilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bir ürün sattığınız ya da satın aldığınızda, ödeme sorunu yaşadığınızda, size fatura kestiğimizde, size ödeme yaptığımızda, yetkili merciler tarafından suç araştırmaları talepleri olduğunda ve bunlar gibi durumlarda gerçekleşmektedir.

Kategoriler:
Finansal denetçiler
Satılan ürünün alıcıları
Bankamız
Dijital imza sağlayıcısı firmamız
Yetkili Merciler
Internet ve web hosting çözüm ortağı firmalarımız
Veri depolama partnerlerimiz
SMS servis sağlayıcılarımız
Araç Parklarımız, araç teslim aldığınız ya da teslim ettiğiniz
Araç nakliye firmalarımız, araç teslim aldığınız ya da teslim ettiğiniz
Plaka tescil ve devir müşavirlik işlemleri çözüm ortağı firmalarımız
Noter
10.3.3Toplanan Kişisel Verileriniz Autorola tarafından sunulan hizmet kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Ad ve İletişim Bilgileri: ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, T.C. kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, vergi numarası, şirket unvanı, vergi levhası imza sirküleri ticaret sicil gazetesi ortaklık yapısı fotokopileri, noter vekaletnameleri Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimlik doğrulamak için hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kullanıcı numaraları Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri, vergi kimlik numarası, dekont örnekleri, hesap numaraları. üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri İçerik Verileri: Kullanılmış araca dair talep edilen belgeler, fatura, garanti belgesi, ruhsat Anket Cevapları: Autorola’nın platformunda gerçekleştirdiği anketlere verilen cevaplar
10.3.4Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir? Kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Autorola’nın bağlı olduğu kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu aydınlatma metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.
10.3.5Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir? Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, üye kayıt, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iyileştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, üye memnuniyeti süreçlerinin yönetimi, reklam, pazarlama, promosyon, fırsat, kampanya bilgilendirmeleri, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, potansiyel müşteri, referans müşteri bilgisi elde etmek, kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi , Autorola tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Autorola ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Autorola hizmetleri için anlaşmalı olunan kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üye kayıtlarındaki sorunların bildirimi ve giderilmesi, satış ve satış sonrası süreçlerin takibi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, raporlama, üye portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve arttırılması, operasyonel faaliyetlerin yönetimi, denetim, üye doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini Ödeme Verileri: Faturalandırma süreç yönetimi, tahsilat, muhasebe ve finansal süreçlerin yönetimi, risk yönetimi, satış ve satış sonrası süreç yönetimi, şirket içi değerlendirme ve raporlama, iletişim, kontrol,ödeme hizmet sağlayıcılar ile olan süreçlerin yönetimi, Autorola tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Autorola ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi, Autorola hizmetleri için anlaşmalı olunan kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, İçerik Verileri: Denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, üye yönetimi, satış ve satış sonrası süreç yönetimi, analiz, hizmet kalitesi ölçümü, şikayet yönetimi, satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, Autorola tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Autorola ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Autorola hizmetlerimiz için anlaşmalı olunan kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi, Anket Cevapları: İstatistiki analiz yapma, doğrudan pazarlama süreçlerinin yönetimi, veri tabanı oluşturma, Autorola tarafından tedarikçiler ve iş ortakları ile yapılan anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda hakları koruma, hukuki değerlendirme süreçleri yönetme, ticari analizler yapma, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini cevaplama, üye talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi; Autorola tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde üyelerimizin kişisel verileri işlenecektir.

Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, özetle şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için kanun ile belirlenen gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin bazı özel amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

 • Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilmesi,
 • Üyelerimize hediye, promosyon ürünleri gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Üyelerimizin satın alma geçmişleri değerlendirilerek kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda üye ve potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Autorola tarafından sunulan hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması amaçlarıyla üyelerin satın alma alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre aktivite planlanması, iletişim yapılması
 • Autorola tarafından gerçekleştirilebilecek etkinlik, toplantı, davet, organizasyon vb amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
10.3.6Kişisel Verileri Saklama Süresi Nedir? Autorola, elde ettiği kişisel verileri, sağladığı hizmetten üyelerinin en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu aydınlatma metni ile Autorola Açık Artırma Üyelik Sözleşmesi’nde (“Üyelik Sözleşmesi”) belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Autorola, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
10.3.7İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Autorola, üyelerine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri ve/veya üyelerinin açık artırma platformuna girdikleri diğer verileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve hizmetlerini ifa etmek, üyelerinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, operasyonel değerlendirme yapmak, hataları gidermek, üye kimliklerini doğrulamak, açık artırma platformunun performansını geliştirmek üzere, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Autorola başta olmak üzere; yurt dışında bağlı olduğu Autorola Group, yurt içindeki iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, ajanslarla, çağrı merkeziyle, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, Araç Parklarımız, araç teslim aldığınız ya da teslim ettiğiniz, Internet ve web hosting çözüm ortağı firmalarımız, SMS servis sağlayıcılarımız, Veri depolama partnerlerimiz, Plaka tescil ve devir müşavirlik işlemleri çözüm ortağı firmalarımız, Dijital imza sağlayıcısı firmamız, Finansal denetçiler, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir. Autorola Global’in yönettiği ve Autorola Global’in bünyesindeki sistem ve sunucularda kişisel verilerin saklanması ve işlenmesinde Autorola Global veri sorumlusudur, bu sunucu ve sistemler açısından veriler doğrudan veri sorumlusu tarafından elde edilmekte, herhangi bir aktarım gerçekleşmemektedir.
10.3.8Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel veriler, Autorola’nın Platformu kullanımı öncesinde veya sırasında üyelerimizin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verilerdir. Bu kişisel veriler, doğrudan üyelerimiz tarafından Autorola Platformu kullanma neticesinde verilen tüm verileri kapsamaktadır. Ad, soyad, iletişim bilgileri, anketlere verilen cevaplar gibi veriler kişisel verilere örnek verilebilir.

Autorola, Platformuna giriş yapan kullanıcının üye olmasa dahi tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme, ziyaret süresi, hedef tanımlama gibi metrikleri temel alan pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
10.3.9Kişisel Veri Güvenliğine Dair Önlemler ve Taahhütler. Autorola, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Autorola, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Autorola, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla üyelerine ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Üye, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Autorola’ya yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder. Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Autorola’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
10.4Web sitemizin ziyaretçileri
10.4.1Hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizin hangi araçları incelediğinizin hangi araçları favorilerinize eklediğinizin web sayfamıza nereden yönlendirildiğinizin vs.. gibi bilgilerini topluyoruz. Bu bilgiler ile size benzer araçları sunabiliyor, pazarlama adına kullanıcı deneyimlerinizi zenginleştirip alım satım adetlerinizin artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bilgileri satış ekibimiz ile potansiyel alıcıları önermek için kullanıyoruz.
10.4.2Web sitemizin kullanımı ile oluşturulan istatistikler için 3.taraf servislerini kullanıyoruz. Aynı zamanda size daha iyi hizmet verebilmek için “Çerezler” kullanıyoruz. Lütfen Web sitemizin altında bulunan “Gizlilik Politikası” sekmesinden çerezleri nasıl kullandığımızı inceleyiniz.
10.5Autorola Destek servisini kullanan veya destek talep edilmesi
10.5.1Tüm konular ile ilgili her zaman hizmetlerimiz ile ilgili bilgi vermekten mutluluk duyarız. Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden tam anlamıyla yararlanabilmesi için destek verme konusunda meşru menfaatimiz ve akdi görevimiz vardır. Talep ve destek servislerimiz için 3.taraf sistemleriniz kullanıp takip sağlamaktayız. Destek talebi amaçlı paylaştığınız kişisel bilgileriniz dış bir sağlayıcımız tarafından saklanıyor olabilir. Çözüm ortaklarımızdan gerekli destek çözümü sağlayabilmek için tarafınızdan sağlanan kişisel verilerinizi kullanmak zorunda kalabiliriz. Destek amaçlı taleplerinizin çözümünden sonra maksimum iki yıl sonra silinecek ya da anonimleştirilecektir.
10.6Kötü amaçlı davranışlar
10.6.1Kötü amaçlı davranışlar sebebiyle bazı kayıtları iç sistemlerimizde tutabiliriz. Bunlar sistemi atlatmak hile yapmak, ödemeyi reddetmek, komisyonları ödememek, üyelik şartlarını yerine getirmemek gibi konular sebebiyle üyeliği kapatılan kişilerin kayıtları tutulmaktadır. Tüm hizmet ve servislerimizi profesyonel seviyede tutmaya yönelik meşru menfaatimiz ile alıcı ve satıcılarımızın da aynı profesyonellik ile hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz.
10.6.2Herhangi bir kanun dışı ve sözleşmeler dışı hareket olması durumunda aşağıdaki taraflar ile bilgiler paylaşılacaktır.
 • Yetkili merciler
 • Avukatlar

Bu bilgiler aynı zamanda finansal denetleme amacıyla kullanılabilir. Bu durumda bilgiler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilir;
 • Finansal denetçiler
10.7Araç alan ve satan taraflar
10.7.1 Bir satışı gerçekleştirebilmek için alıcı ve satıcı bilgilerinin paylaşılması gerekmektedir, Autorola üyelik sözleşmesinden aldığı yetki ile iki tarafa da paylaşmaktadır. Açık artırma bittikten sonra anlaşmalı satış için potansiyel alıcılar ile satışı gerçekleştirebilmek için irtibata geçebilir.
10.7.2 Autorola 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yeterli açıklama olmayan alanlar için standart sözleşme kurallarına göre koruma sağlayacaktır.
10.7.3Yönetmelik ile düzenlenen toplanan verilerin silinmesi ya da anonimleştirilmesi, bilgilerinizin toplanmasına istinaden son alım satım işleminizi gerçekleştirdikten sonraki yasal süre sonunda, ya da başvurunuza istinaden gerçekleştirilecektir. Lütfen bunun için zaman tanıyın, her gün bilgileri silmek için kontrol sağlanmamaktadır.
10.8Ödeme alan Kişiler
10.8.1Eğer size bir ödeme ya da geri ödeme yapmamız gerekiyorsa, bizimle banka bilgilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Banka bilgilerinizi aşağıdaki taraflar ile paylaşabileceğiz:
 • Bankamız
 • Finansal Denetçiler

Banka bilgileriniz son işlem gerçekleştirdiğinizden ya da başvurunuzdan sonra yönetmelik ile belirlenen yasal süre sonunda silinecektir. Lütfen bunun için zaman tanıyın, her gün bilgileri silmek için kontrol sağlanmamaktadır
10.9 Ödeme yapmayı reddeden kişiler
10.9.1Autorola müşterilerinden ödemeleri talep etme hakkına sahiptir. Süresi geçmiş ödemeleri talep ve toplama hakkı mevcuttur. Autorola ve müşterisi ödeme ile anlaşamadığı taktirde, Autorola 3.taraf ile ödemesi karşılığında anlaşıp ilgili bilgileri Varlık Yönetimi Şirketleriyle veya hukukçular ile ilgili yargı kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
10.9.2Yasal bir bildirim ile farklı olmadığı sürece son işlem yapıldıktan sonra KVKK da belirtilen yasal süre içerisinde bilgileri siliyor ya da anonimleştiriyoruz. Lütfen bunun için zaman tanıyın, her gün bilgileri silmek için kontrol sağlanmamaktadır.
10.10Haklarınız
10.10.1İlgili kanun gereğince kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız değişebilmektedir. AB içerisinde bulunmanız veya Autorola A/S tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde GDPR (Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
10.10.2Silme hakkı (“Unutturulma hakkı”) Autorola ne zaman talep ederseniz bilgileriniz silecek ve anonimleştirecektir. Lütfen bunun için zaman tanıyın, her gün bilgileri silmek için kontrol sağlanmamaktadır. İstisnalar Autorola bilgilerinizi ancak kanun ile aksi belirtilip saklanması gerekmedikçe silmekle zorunlu tutulabilir, bu durumlar : Kişisel bilgileriniz toplanma amacıyla ilgili olarak artık gerekli değilse, Veri toplama ve işleme izninizi iptal ettiyseniz ve işleme için uygun bir zemin kalmadıysa, Direk pazarlama amacıyla kullanımına itirazınız var ise, Kişisel verileriniz kanuna uygun işlenmediyse, Autorola nın konu olduğu yasal düzenlemeye uygunluk açısından silinmesi gerektiğinde,
10.10.3İşleme engelleme hakkı Autorola talebiniz doğrultusunda veri işlemenizi durdurur. İstisnalar Autorola aşağıdaki durumlarda veri işlemenizi durdurmaya zorunlu tutulabilir; Tarafınızdan sağlanan kişisel verilerinizin kesinliği, Autorola tarafından kişisel verilerinizin doğruluğu kontrol etmesi sonucunda, İşleme uygun olmadığında, silmek yerine kısıtlama talebi olduğunda, Autorola işlemek amacıyla verilere ihtiyacı olmadığında, Autorolanın meşru yapısının çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüğünüzü ihlal ettiği düşüncesiyle bilgilendirdiğinizde
10.10.4Düzeltme hakkı Bilgileriniz düzeltebilmemiz için, eğer kişisel bilgilerinizin doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen bizi bilgilendiriniz.
10.10.5Bilgilerinize erişme hakkı Autorola’daki Kişisel bilgilerinizin kopyasınız almak hakkınızdır. Farklı bir talep olmadığı sürece dijital olarak sizinle paylaşılacaktır. Talebinize istinaden 1 ay süre içerisinde yerine getirilecektir
10.10.6İzni geri çekme hakkı Tüm toplanan bilgileriniz açıkça izninize tabidir, bu izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz, bunun için Autorola ile iletişime geçmeniz gerekir.
10.10.7Veri taşıma hakkı Kişisel verilerinizin kopyasını okunabilir bir makine formatında alma yetkisine sahipsiniz. Autorola talebinize istinaden bunu doğrudan başka bir taraf ile paylaşabilir. İstisnalar Autorola sadece şu hallerde kişisel bilgilerinizi sağlama zorunluluğundadır.
Tarafınızdan Autorola ile paylaşılan veriler, Verilerin izninize bağlı veya parçası olduğunuz bir sözleşmeye istinaden Verilerin otomatik olarak işlendiği durumlarda
10.10.8Türkiye’de yer almanız ve Autorola Türkiye tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde haklarınız aşağıdaki gibidir:
10.10.9Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
10.10.10Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
10.10.11Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
10.10.12Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
10.10.13Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
10.10.14Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
10.10.15Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
10.10.16Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
10.10.17Haklarınıza ilişkin talebinizi, Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:7 Kat:7 Ofis:25/26 34398 Maslak İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla müsterihizmetleri@autorola.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Autorola’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda:
 • Adınız, soyadınızı ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik numaranızın, yabancı uyruklu iseniz pasaport numaranızın veya kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri ve/veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numaranızın bulunması zorunludur. Başvuru evrakını indirmek için

Başvuru evrağı